دوست دارم بیام بنویسمااااا 

ولی از سری قبل همین چند وقت پیش که شروع کردم دوباره یه سری اتفاق هایی افتاد که اصلا فکرش هم نمی کردم .

می شه گفت وحشیانه و وحشتناک بود.

هیچ وقت فکر نمی کردم زندگی انقدر ناجوان مردانه به روح و جسم آدم حمله کنه .

هنوزم حالم خوب نشده ها ولی خب گفتم بیام این چند روز وقتم آزاد تره کمی بنویسم.

شاید این جا بهتر از جاهای دیگه باشه 

هر چند این مدته جای خاصی نبودم آنقدر حال روحیم افتضاح بود یا زیر سرم بودم یا تو خونه خواب دیگه حتی حوصله کارایی که یه زمان عاشقشون‌ بودم هم نداشتم نه طراحی نه آشپزی نه نگهداری گل🥺

اومدم این جا که به خودم بگم فرفره شاید این دنیا اونی که تو می خواستی نبود و تو مظلوم واقع شدی ولی خودم هستم حواسم بهت هست نگران نباش کوچولوی من😓😿